Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem serwisu

Definicje:

Klient

każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu biznesskaner.pl.

 

Raport

pełna lub częściowa informacja o pojedynczej usłudze/typie działalności lub usługach/typach działalności, dla wybranych przez klienta lokalizacjach geograficznych, pochodząca z serwisu biznesskaner.pl.

 

Biznesskaner.pl 

serwis służący do sprzedaży Raportów związanych z badaniem potencjału usług/typów działalności dla wybranych lokalizacji geograficznych przez Internet, wraz z możliwością wykupienia Abonamentu do serwisu Biznesskaner.pl, zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie Biznesskaner.pl

Zamówienie

Zamówienie       ostatnia faza procesu zakupu w serwisie biznesskaner.pl, podczas której Klient dokonuje finalizacji zakupu Raportu lub usługi Abonamentu.

Abonament

Usługa polegająca na wykupieniu czasowego dostępu do serwisu Businesskaner.pl, umożliwiająca samodzielne korzystanie z dostępnych funkcjonalności serwisu Businesskaner.pl przez okres trwania umowy o Abonament.

Opłata Abonametowa

Miesięczna płatność z tytułu Abonamentu w wysokości obowiązującej w chwili zawarcia umowy o Abonament.

Konsument

osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej
lub zawodowej, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Sklepu w tym dokonywanie zakupów w Sklepie stanowi dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej

Przedsiębiorca–Konsument

osoba fizyczna, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Sklepu w tym dokonywanie zakupów w Sklepie nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Serwis biznesskaner.pl jest zarządzany i administrowany przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) z siedzibą: Warszawa, Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadająca NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u Future Tech, prowadzonego przez Jarosława Błasiak, w ramach Programu AIP, zwaną dalej "Administratorem".

Poniższy Regulamin zawiera uregulowania w kwestii organizacji serwisu biznesskaner.pl. Jego akceptacja oraz posiadanie 18 lat jest warunkiem niezbędnym i koniecznym do zawierania umów z Fundacją.

 

§1

Informacje i dane zawarte w biznesskaner.pl pozyskiwane są przez Fundację z różnych źródeł. Głównym źródłem pozyskiwania danych są firmy informatyczne specjalizujące się w pozyskiwaniu i agregowaniu danych,  w tym danych przestrzennych, strona Głównego Urzędu Statystycznego, publikacje, internet, oraz inne publicznie dostępne źródła danych.

§2

Biznesskaner.pl oferuje Raporty, zawierające analizę dostępności wybranych przez Klienta usług/typów działalności, we wskazanych przez niego lokalizacjach geograficznych, na terytorium RP.

§3

Cena raportu uzależniona jest od liczby wybranych przez klienta usług/typów działalności oraz liczby wybranych lokalizacji dodatkowych, wykorzystanych w analizie. Ceny Raportów, w szczególności dotyczących analiz kompleksowych, mogą być indywidualnie ustalane w oparciu o oddzielną umowę zawartą pomiędzy Klientem a Fundacją.

§4

Serwis biznesskaner.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Raportów. Informacje o wszelkich zmianach cen, promocjach, itp. będą dostępne na stronie serwisu biznesskaner.pl.

§5

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich z VAT.

§6

Klient może wybrać w serwisie biznesskaner.pl następujące formy płatności:

- płatności online (poprzez serwis DotPay): za pomocą karty kredytowej, lub przelewu elektronicznego, lub przelewu tradycyjnego

§6.1

1.Warunkiem zamówienia raportu jest dokonanie płatności.

2.W celu uzyskania dostępu do raportu należy zarejestrować się w serwisie biznesskaner.pl lub podać adres email na który zostanie wysłany link do raportu. Możliwe jest skorzystanie z obydwu opcji jednocześnie.

3.Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z linkiem do raportu.

6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności oraz nie ma obowiązku przesyłania informacji zwrotnej o wprowadzeniu błędnego adresu email, bądź wpisaniu nieprawidłowego numeru telefonu przez Klienta.

§7

Zakup raportu odbywa się poprzez dokonanie przelewu na konto bankowe Fundacji odpowiedniej kwoty pieniężnej.

§8

Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym oraz danych do faktury.

§9

1. Klient zgadza się, że Raport dostarczony jest Klientowi przez  serwis biznesskaner.pl na wyłączny użytek jego i jego organizacji i że nie będzie publikował oraz udostępniał informacji i danych zawartych w Raporcie osobom trzecim.

2. Klient zobowiązuje się nie udostępniać informacji i danych w formie, która mogłaby konkurować z usługami serwisu biznesskaner.pl.

§9.1

Treść §9 nie dotyczy Klientów korzystających z serwisu biznesskaner.pl na odrębnych zasadach określonych w oddzielnych umowach zawartych pomiędzy Fundacją a Klientem.

§10

 1. Serwis biznesskaner.pl przedstawia ofertę usługi abonamentowej, w szczególności poprzez:
  1. przedstawienie oferty przez Konsultanta podczas rozmowy telefonicznej,
  2. zamieszczenie jej w Serwisie internetowym,
  3. wysyłkę na wskazany przez Klienta adres mailowy.
 2. Wraz z ofertą biznesskaner.pl informuje w szczególności o okresie obowiązywania Umowy abonamentowej i zasadach płatności. 
 3. Aby zawrzeć umowę o Abonament, dana osoba przyjmuje ofertę serwisu biznesskaner.pl poprzez:
  1. Email,
  2. Złożenie Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta,
  3. SMS
 4.  Składając zamówienie, Klient:
  1. wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
  2. oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje ich postanowienia,
  3. w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do Serwisu internetowego składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Oferta serwisu biznesskaner.pl może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.
 6. Umowa abonamentowa wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez serwis biznesskaner.pl oświadczenia Klienta o przyjęciu oferty serwisu.

§11

 1. Cena wybranego Abonamentu wskazana jest przy zawieraniu umowy.
 2. Serwis biznesskaner.pl zastrzega sobie możliwość zmiany ceny za Abonament (na przyszłość) oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Klientów. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie biznesskaner.pl. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec serwisu dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin wraz ze wskazaną w Zamówieniu ceną.
 3. Cena Abonamentu płatna jest z góry,  w cyklach miesięcznych, do 31-go dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest należna.
 4. Po upływie okresu trwania Abonamentu, o ile Klient nie zgłosi chęci przedłużenia umowy abonamentowej przed datą jej zakończenia, ważność abonamentu wygasa automatycznie a dostęp do konta zostanie zablokowany.
 5. Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z Abonamentu w formie pisemnej na adres e-mail: biuro@raporty.biznesskaner.pl, telefonicznie, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, przy czym rezygnacja z Abonamentu może się odbyć w terminie do 15-go danego miesiąca, ze skutkiem na kolejny miesiąc (liczy się data wpływu rezygnacji). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta.
 6. W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do Serwisu internetowego. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Administratora serwisu.
 7. Niepłacenie faktury za Abonament nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.
 8. Nieopłacenie faktury za przedłużenie Abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.
 9. Dostęp do Serwisu internetowego w ramach wybranego Abonamentu aktywowany jest po otrzymaniu wpłaty na rachunek Administratora serwisu.
 10. Miesięcznych płatności z tytułu Abonamentu należy dokonywać na numer konta Administratora: 93114010100000515853003010
 11.  Po odnotowaniu płatności na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do Serwisu internetowego.

§11

1. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności informacji i danych prezentowanych w serwisie biznesskaner.pl należą do właściciela serwisu.

2. Kopiowanie oraz wykorzystywanie informacji i danych zawartych w Raportach udostępnianych poprzez biznesskaner.pl w celu odsprzedaży lub udostępniania osobom trzecim jest zabronione, chyba że Klient korzysta z serwisu biznesskaner.pl  na podstawie zapisów oddzielnej umowy zawartej między Klientem z Fundacją.

§11

Klient wykorzystuje dostarczone informacje i dane na wyłączne, własne ryzyko i nie przysługują mu z tytułu ich wykorzystania jakiekolwiek roszczenia od Fundacji, włączając w to roszczenia z tytułu utraty zysków lub innych przypadkowych, pochodnych lub pośrednich szkód wynikających z użycia informacji i danych uzyskanych z Raportów poprzez biznesskaner.pl. Informacje i dane zawarte w Raportach nie mogą być wykorzystywane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

§12

Umowa sprzedaży na odległość jest zawarta pomiędzy Klientem a Fundacją:

- Na podstawie Zamówienia Klienta, dokonanego za pomocą formularza dostępnego na stronie www.biznesskaner.pl, gdzie serwis biznesskaner.pl sprzedaje a Klient nabywa Raporty wyszczególnione w Zamówieniu.

- Umowa jest zawierana z chwilą opłacenia Zamówienia.

- Umowa może być zawarta w następujących językach: polskim, angielskim.

- Jednostkowe ceny kupna Raportów, obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia, są wiążące dla Klienta i Fundacji.

- Umowa kończy się wraz z wygaśnięciem terminu dostępu do informacji i danych będących przedmiotem umowy, tj. po 7 dniach od daty dostarczenia Raportu Klientowi.

§13

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient  będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne. Serwis dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną  na adres raporty@biuro.biznesskaner.pl. Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Serwis niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy–Konsumentowi w wypadkach:

 

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  1. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru  pokrywa Klient .
  2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące  koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w  ramach dostawy towarów  dostępny w Serwisie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Serwisem.
  3. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 
  4. Serwis może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie  stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art.38a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta)
  8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie  Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.
  9. Ponadto zgodnie z art. 31 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Serwis przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

§14

Wzór raportu oraz instrukcja do raportu dostępne są na stronie www.biznesskaner.pl

Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się ze wzorem przedmiotowego raportu oraz instrukcją do niego.

Reklamacje dotyczące serwisu biznesskaner.pl można składać na adres e-mail raporty@biuro.biznesskaner.pl. Reklamacjom nie podlega zakres i treść informacji zawartych w Raporcie Handlowym oraz forma jego prezentacji. Z chwilą uzyskania dostępu do zakupionych Raportów, Klientowi nie przysługuje reklamacja.

§15

Informacje zawarte w Raportach są gromadzone i przetwarzane z zachowaniem maksymalnej staranności, jednak Fundacja nie bierze odpowiedzialności za wiarygodność źródeł ani za błędy korespondentów i dostawców biorących udział w procesie pozyskiwania danych.

§16

Serwis biznesskaner.pl posiada specjalny system gwarantujący jakość świadczonych usług, dzięki któremu istnieje niewielkie prawdopodobieństwo powstawania błędów. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości, skorygowanie wszelkich błędów odbywa się bez zbędnej zwłoki.

§17

W przypadku ujawnienia loginu i hasła Klienta osobom nieupoważnionym należy niezwłocznie powiadomić obsługę serwisu biznesskaner.pl wysyłając e-mail na adres: raporty@biuro.biznesskaner.pl. Do chwili potwierdzenia odebrania wiadomości przez biznesskaner.pl, za wszelkie zobowiązania wobec serwisu biznesskaner.pl lub Fundacji, zaciągnięte przy użyciu skradzionego loginu i hasła Klienta, odpowiada Klient.

§18

W związku z systemem bezpieczeństwa internetowego serwis biznesskaner.pl zaleca każdorazowe wpisywanie loginu i hasła ręcznie bez korzystania z opcji zapamiętywania haseł.

§19

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody Fundacji związane z naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu serwisu biznesskaner.pl.

§20

W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu, serwis biznesskaner.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania obsługi Klienta. Odbywa się to za uprzednim pisemnym zawiadomieniem Klienta poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres podany przy rejestracji.

§21

Serwis biznesskaner.pl ma prawo do odmowy obsługi Zamówienia bez podania uzasadnienia.

§22

Dowodem zakupu, który zobowiązuje się wystawić serwis biznesskaner.pl, jest elektronicznie generowana faktura VAT. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Klienta.

§23

Klient składający Zamówienie w w serwisie bizensskaner.pl akceptuje Regulamin serwisu oraz regulaminy aktualnych promocji, jeśli dotyczą Klienta.

§24

Niniejszy Regulamin, z późniejszymi zmianami, obowiązuje od dnia 15.10.2021 r. Fundacja będzie informowała na stronach serwisu biznesskaner.pl o wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie. Klient może być również o niniejszych zmianach informowany pisemnie na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji w serwisie biznesskaner.pl.

§25

25.1 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa,  w tym w szczególności art. 556-557 Kodeksu Cywilnego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

25.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

25.3 Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

25.4 Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, a Sklepem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

 

Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2022

 

Załączniki do Regulaminu

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

Jarosław Błasiak, email: raporty@biuro.biznesskaner@pl. działającą w ramach Startupu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

  1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 1. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

 

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

 

Adresat: 

Startup Future Tech

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Ul. Długa 9

05-532 - Baniocha


e-mail: raporty@biuro.biznesskaner.pl, telefon:605344885

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.